Spálovský, a.s.


CZ EN DE


Získat aplikaci Adobe Flash Player

SYSTÉM JAKOSTI Integrovaný systém řízení

Historie certifikaceIntegrovaný systém řízeníAtesty a certifikáty

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

 • Systém řízení jakosti slouží společnosti k naplnění požadavků a očekávání zákazníků a ke zvyšování jakosti výrobků a všech činností společnosti.
 • Environmentální systém managementu slouží k zavedení politiky a stanovení cílů, které zahrnují požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na společnost vztahují a informace o významných environmentálních aspektech, které byly ve společnosti identifikovány a na které má společnost nějaký vliv.
 • Systém managementu BOZP slouží k zavedení politiky a stanovení cílů, které zahrnují požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na společnost vztahují v oblasti rizik BOZP, zahrnuje posouzení rizik v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti výrobků a služeb.

Používaný systém řízení vychází z politiky ISM vedení společnosti a plně splňuje všechny požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001 a dalších norem v aktuálně platném znění, které se na něj vztahují.

Závazek vedení společnosti zavést a udržovat systém jakosti, environmentální systém managementu, systém managementu BOZP je vyhlášen v Politice ISM stanovené ředitelem společnosti.

Systém řízení společnosti Spálovský, a.s. zahrnuje následující činnosti, jsou zohledněny a aplikovány všechny požadavky normy ČSN EN ISO 9001 ve vztahu k výrobě, službám a prodeji: Vývoj, výroba, prodej a servis rozváděčů a rozváděčových skříní.

Vedení společnosti považuje jakost za rozhodující faktor zvyšování prosperity a konkurenceschopnosti společnosti. Cílem všech činností společnosti je proto maximální uspokojení zákazníka kvalitou vyráběných výrobků. Dlouhodobě spokojení zákazníci, důvěřující v naše výrobky a služby jsou naší největší hodnotou. Společnost se hlásí k principu trvale udržitelného rozvoje, k principu prevence vzniku úrazů a k péči o zajištění bezpečnosti práce. K naplnění těchto záměrů vedení společnosti vyhlašuje tyto zásady politiky jakosti, ochrany životního prostředí a BOZP.

 1. Jakostí rozumíme včasné a úplné uspokojování potřeb a očekávání zákazníků, dosahujeme jí zejména v předvýrobních etapách a ve výrobě.
 2. Tvůrcem hodnot jsou pracovníci, kteří plně zodpovídají a ručí na svém úseku za jakost našich výrobků a služeb. Dodržují hodnoty společnosti, rozvíjejí a vzdělávají se pro potřeby zákazníků.
 3. Společně pracujeme na zdokonalování našich produktů a zlepšování všech procesů.
 4. Investujeme prostředky a modernizujeme technologie za účelem přínosů do jakosti produkce, celkového zvýšení efektivity činností společnosti, ke zlepšování životního prostředí a snižování rizik bezpečnosti práce.
 5. Zavazujeme se snižovat negativní vlivy činnosti společnosti na životní prostředí, minimalizovat znečištění odpady, emisemi, snižovat spotřebu energetických zdrojů.
 6. Zavazujeme se k prevenci vzniku mimořádných událostí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vážíme si zdraví našich pracovníků i uživatelů výrobků.
 7. Jsme vstřícní, přibližujeme naše aktivity zákazníkům, komunikujeme s veřejností a sdělovacími prostředky, využíváme podněty od zainteresovaných stran, spolupracujeme s dodavateli na zlepšení užitných hodnot výrobků.
 8. Plníme předpisy legislativy zejména s ohledem na životní prostředí, nebezpečí v oblasti bezpečnosti práce, produkujeme spolehlivé a bezpečné výrobky.

 

ČSN EN ISO 9001.2016
ČSN EN ISO 14001.2016
ČSN ISO 45001.2018
ISO 9001.2015_ENG
ISO 14001.2015_ENG
ISO 45001.2018_ENG