slider-6-10-big-650aebdc70a4a.webp

Integrovaný systém řízení

Hlavní prioritou společnosti Spálovský, a.s je splnění požadavků, potřeb a očekávání zákazníků a zvyšování kvality výrobků a všech činností společnosti.

Pro splnění priority má společnost zaveden integrovaný systém managementu, jehož prostřednictvím je zajištěno plnění strategických záměrů a požadavků v oblasti kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plnění specifických požadavků v dodavatelském řetězci v odvětví jaderné energie.

Integrovaný systém managementu je aplikován na předmět činnosti společnosti. Stanovuje odpovědnost za procesy zajišťující kvalitu finálního produktu poskytovaného zákazníkovi, minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, snižování uhlíkové stopy, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, dodržování kultury jaderné bezpečnosti.

Certifikace

Integrovaný systém managementu je pravidelně prověřován nezávislou třetí osobou - akreditovaným certifikačním orgánem.

Akreditovaný certifikační orgán URS Czech s.r.o. konstatoval shodu se:

  • systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
  • systémem managementu s požadavky dle ČSN ISO 19443:2019
  • systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016
  • systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky ČSN ISO 45001:2018

Na základě úspěšného auditu byly společnosti Spálovský, a.s. uděleny certifikáty o zavedení a udržování systému managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN ISO 19443:2019, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018

V souvislosti se závazkem k neustálému zlepšování a rámci trvalého zvyšování účinnosti a efektivnosti integrovaného systému managementu společnost Spálovský, a.s. vytváří příslušné zdroje a zavádí progresivní metody ve všech oblastech své činnosti v návaznosti na strategické cíle společnosti.

foto 1 foto 1 foto 1 foto 1 foto 1